Algemene voorwaarden

Gegevens van Borduurstudio Caroline in Merchtem

Caroline Boogaerts
Nieuwbaan 81
1785 Merchtem

caroline@borduurstudiocaroline.be
0475/41.25.72

Amélou BV (facturatie-gegevens)
Slagmolenlaan 26
1785 Merchtem

BE0801.487.838
info@borduurstudiocaroline.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

OFFERTES & BESTELLINGEN

Art.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen van onze leveranciers stijgen. Vermits de prijzen slechts onder voorbehoud gegeven worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen in de prijsopgave. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft.

Art 2: De bestelling wordt pas definitief na ondertekening van onze orderbevestiging, goedkeuring via email of na betaling van het voorschot tenzij anders aangegeven. Een voorschot is verplicht vanaf projecten vanaf 800€ excl btw. 1/3 van het project dient betaald te worden voor levering van de goederen.

Art 3: Wanneer de koper een bestelling plaatst en daarna het contract verbreekt, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de bestelde goederen. Art.1152 van het B.W. is hier van toepassing. Werd op deze goederen een borduur of een andere vorm van gepersonaliseerd kenmerk aangebracht, zal het volledige bedrag verschuldigd zijn.

Art.4: De opgegeven leveringstermijnen moeten gezien worden als bij benadering, zonder dat uit dien hoofde enige verbintenis door Borduurstudio Caroline wordt aangegaan. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. Vertraging in de levering geeft de klant behoudens andersluidend schriftelijk, uitdrukkelijk beding, geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of weigering van de overeenkomst. De termijn kan worden verlengd in de mate waarbij de klant bij het inleveren van documenten, originelen, tekeningen of modellen, evenals het terugbrengen van verbeterde proeven, in gebreke is gebleven. Extra kosten kunnen aangerekend worden bij een verplichte kortere dan voorziene termijn. Goederen worden verzonden op risico van de klant.

Art 5: De verkoper heeft het recht het contract zonder enige schadevergoeding eenzijdig te verbreken of de leveringsdatum te verschuiven in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en dergelijke meer. Zelfs wanneer die overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Hetzelfde geldt indien vorige leveringen niet volledig betaald werden.


KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art 6: De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leverancier en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.

Art 7: Gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Borduurstudio Caroline worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet. De klant kan goederen terugsturen enkel na onze uitdrukkelijke toestemming en voor zijn eigen rekening. 

Art 8: Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na de factuurdatum aan ons overgemaakt worden ; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Art 9: Bestellingen worden afgehaald aan het Atelier. De verzending of het transport der goederen geschieden op risico van de koper. De vracht- en verpakkingskosten vallen te zijnen laste. De levering gebeurt alleen Franco indien overeengekomen, maar deze toezegging schrapt voor de koper geenszins de verantwoordelijkheid over de goederen. Elke terugzending van bestelde waren zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, noch geheel noch gedeeltelijk. Gratis verzendingen voor projecten vanaf 1.000€.

Art.10 De opdrachtgever die een drukopdracht in handen van Borduurstudio Caroline geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe bevoegd. Hij draagt, al dan niet samen met zijn eventuele lastgevers, alle verantwoordelijkheid t.o.v. Borduurstudio Caroline en t.o.v. derden. Borduurstudio Caroline heeft het recht de originele modellen van de klant als bewijsstuk in zijn bezit te houden. Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven alle door Borduurstudio Caroline ontworpen modellen en ontwerpen zijn eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden, behoudens contractueel of gesigneerd gebruik. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Clichés, ontwerpen, tekeningen, enz. door en/of voor Borduurstudio Caroline vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van Borduurstudio Caroline. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen. Behoudens voorafgaande overeenkomst zijn wij er niet toe gehouden, ontwerpen, clichés, e.d. te bewaren. Indien de opdrachtgever een digitale opslag wenst van zijn ontwerpen enz. kan dit tegen kostprijs van het gebruikte digitale opslagmedium mits hij hierom uitdrukkelijk heeft verzocht bij het plaatsen van zijn bestelling. 


Art.11 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de opmaak aan Borduurstudio Caroline vrijgelaten. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande printproeven. De prijs voor de digitalisatie/ontwerpkost kan gebruikt worden voor 3 wijzigen van het logo. Nadien worden auteurscorrecties die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht à rato van 55,00 euro/uur incl btw. 

Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, ontslaat Borduurstudio Caroline van alle verantwoordelijkheid van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van Borduurstudio Caroline en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef zijn verbeterd, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling meegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend in geval zij schriftelijk bevestigd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de foute uitvoering ten gevolge van een onvolledige of verkeerde briefing, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade. 

Borduurstudio Caroline wijst verder alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onvoldoende aanwijzingen, twijfelachtige, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie hebben wij de vrijheid om aanpassingen te doen inzake scherpte, densiteit, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan het machinepark of aan de aard van het uit te voeren werk zijn toegelaten. vrijgelaten. 


BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


Art : 12 Tenzij anders bedongen zal bij elke bestelling aan de verkoper een voorschot gelijk aan een derde of 30% van het totaalbedrag betaald worden, en het volledige saldo ervan bij levering, zelfs als het een deellevering betreft en nog goederen moeten nageleverd worden. Bij projecten onder de 500€ excl btw wordt het volledig verschuldigd bedrag betaald voor levering van de goederen.

Art.13 Al onze facturen zijn netto betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders vermeld wordt in tussen partijen bindende stukken, of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. 

Art.14 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven -voor rekening en risico van de koper- in hun totaliteit met inbegrip van rente en kosten onze volledige en uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar vermogen bij afwijking van art.1583 van het B.W. ; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Art.15 Cheques, wissels of andere betaaltechnieken gelden slechts als betaling na hun inlossing en brengen noch vernieuwing noch afwijking mede. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper.

Art.16 De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat deze volledig afbetaald zijn ; tot zolang staat hij in om ons eigendomsvoorbehoud te vrijwaren.


SCHADELOOSSTELLINGEN EN ONTBINDING

Art 17: Bij verzuim van betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere - zelfs niet vervallen – facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art 18: Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% per jaar van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Dit geldt zelfs wanneer er wissels worden getrokken.

Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan derhalve uitdrukkelijk akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van door hem geleden schade, ten alle tijden het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving bij overmacht, onmogelijk te leveren ingevolge heirkracht, faillissement, concordaat, vereffening, beslag of goederen, protest of wissels en solvabiliteitsproblemen van de koper."


BEVOEGDHEID


Art 19: Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. De aanvaarding van wissels of gelijkaardige verandert voorgaande niet. De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Art 20: Wij zijn niet verantwoordelijk voor door de klant aangeleverde goederen. We kunnen op dat moment niet de kwaliteit garanderen door het op de kleding/artikel wordt geborduurd van de klant. Bij het ondertekenen of goedkeuren via mail van de offerte gaat de klant hiermee akkoord. Bij het breken van een naald, is Borduurstudio Caroline niet verantwoordelijk bij levering van eigen materiaal.